ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế khen thưởng thành tích tham gia

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung năm 2005

____________


 

BAN TỔ CHỨC HỘI CHỢ TMQT VIỆT- TRUNG NĂM 2005

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thực hiện chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐBTM ngày 18/5/2005 của Bộ Thương mại về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung 2005;

Xét Tờ trình số: 727/TT-TMDL ngày 24/10/2005 cua Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai về việc đề nghị ban hành Quy chế khen thưởng thành tích tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Trung năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế khen thưởng thành tích tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Trung năm 2005. (có Quy chế cụ thể kèm theo)

Điều 2. Các thành viên Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt- Trung năm 2005; Thủ trưởng các ngành có liên quan, các đơn vị, các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt- Trung năm 2005 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đến hết ngày 11/11/2005.

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BTC HỘI CHỢ TMQT VIỆT - TRUNG 2005

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim