ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND

ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Lào Cai

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp, tại Tờ trình số 677/TTr-STP ngày 03/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đính chính sơ xuất trong quá trình biên tập Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 của UBND tỉnh Lào Cai công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ quý III năm 1996 đến quý III năm 2005 liên quan đến pháp luật dân sự hết hiệu lực thi hành (sau đây viết tắt là Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ) đã in Công báo số 05 ngày 15/12/2006, cụ thể như sau:

1. Đưa các quyết định sau đây ra khỏi danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành:

- Quyết định số 184/QĐ-UB ngày 28/8/1997 về việc quy định thu phí qua cầu treo Phố Ràng, Việt Tiến, Bắc Cuông thuộc huyện Bảo Yên (quy định tại số thứ tự 28 - Danh mục ban hành kèm theo Quyết đính so 62/2006/QĐ-UBND )

- Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh (quy định tại số thứ tự 130 - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND )

2. Các quyết định nêu tại Khoản 1 Điều này vẫn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2006 (ngày Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành). Cụ thể như sau:

- Quyết định số 184/QĐ-UB ngày 28/8/1997 về việc quy định thu phí qua cầu treo Phố Ràng, Việt Tiến, Bắc Cuông thuộc huyện Bảo Yên, có hiệu lực thi hành đối với các quy định về thu phí qua cầu treo Phố Ràng, cầu treo Việt Tiến, trừ quy định về thu phí qua cầu treo Bắc Cuông, do đã bãi bỏ tại Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu phí qua cầu treo Bắc Cuông thuộc huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định của pháp luật

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Kim Dung