ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1992

Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Tài chính vật giá Lào Cai

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 65/TS ngày 31/3/1992 về lệ phí tuyển sinh, căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính số 01-TC ngày 04/01/1992, UBND tỉnh Lào Cai giải quyết như sau:

Đồng ý mức thu lệ phí tuyển sinh năm học 1992 - 1993 như Sở Giáo dục đào tạo đề nghị, cụ thể:

- Lệ phí đăng ký dự thi vào trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp Trung ương và địa phương: 7.000đ/hồ sơ.

- Lệ phí dự thi vào một trường đại học, cao đẳng: 12.000đ/thí sinh.

- Lệ phí dự thi vào một trường Trung học chuyên nghiệp: 11.000đ/thí sinh.

Lệ phí dự thi nộp tại trường khi đến dự thi Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thực hiện trên tinh thần thu đủ, chi đủ, đúng nội dung, các trường và địa phương không phải bù lỗ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Thào A Tráng