ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG GDQP TỈNH
 

Số: 385/2004/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Lào Cai, ngày 14 tháng 7 năm 2004


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GDQP TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng GDQP tỉnh Lào Cai

___________________


 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GDQP TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 62 CT/TW ngày 12/2/2001 của Ban chấp hành Trung ương (KhoaVIII) về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới; Quyết định số 224/2003/QĐ-TTg ngày 04/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, huyện, thị xã;

Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung công tác Giáo dục quốc phòng cho các đối tượng ở địa phương trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 183/2000/QĐ-UB ngày 15/06/2001 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GDQP TỈNH LÀO CAI

(Đã ký)

 Sùng Chúng