ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nhà giáo

nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Lào Cai

_________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung mội số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mội số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT ngày 20/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo và Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lào Cai, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Trương Kim Minh- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào lạo tỉnh, làmChủ tịch Hội đồng;

2/ Ông Đặng Xuân Yên - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

3/ Ông Nguyễn Anh Ninh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

4/ Ông Lý Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào lạo tỉnh, Ủy viên.

5/ Bà Trần Thị Thắm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

6/ Ông Đặng Văn Bình, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

7/ Ông Phạm Trọng Thụy Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

8/ Bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

9/ Ông Đặng Hải Đăng, Truởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

10/ Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên.

11/ Ông Kiều Văn Thiện, Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

12/ Ông Lã Văn Loạn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

13/ Ông Lê Xuân Quốc, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

14/ Ông Trần Quang Vượng, Chuyên viên Tổ chức - Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Ủy viên;

15/ Ông Lê Văn Phong, Nhà giáo ưu tú, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bắc Hà, Ủy viên;

16/ Bà Nguyễn Thị Chí, Nhà giáo ưu tú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai, Ủy viên;

17/ Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Hiệu truởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Ủy viên;

18/ Bà Vũ Thanh Hoa, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Lào Cai, Ủy viên;

19/ Bà Nguyễn Tuấn Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, Ủy viên;

20/ Ông Vũ Văn Thăng, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên tỉnh, Ủy viên.

Điều 2.

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lào Cai thực hiện theo Quy chế làm việc của Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lào Cai và Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT ngày 20/03/2006 cua Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng xét tăng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Lào Cai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn