ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục văn bn quy phạm pháp luật do HĐND và UBND

tnh Lào Cai ban hành từ quý III năm 1996 đến quý III năm 2005

liên quan đến pháp luật dân sự hết hiệu lực thi hành

__________________


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chthị số 29/2005/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính ph v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03/11/2005 ca Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Ngh quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự:

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Tư pháp tnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Công bố danh mục văn bn quy phạm pháp Luật do HĐND và UBND tnh Lào Cai ban hành từ quý III năm 1996 đến quý III năm 2005 liên quan đến pháp luật dân sự hết hiệu lực thi hành, gồm 147 văn bản:

Trong đó:

+ 02 Nghị quyết;

+ 04 Chỉ thị;

+ 141 Quyết định.

(Có danh mục kèm theo)

Điu 2. Chánh Văn phòng UBND tnh, Thủ trưng các s, ban, ngành, Ch tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim