Luật phí và lệ phí năm 2015 số 97/2015/QH13

Luật phí và lệ phí năm 2015 số 97/2015/QH13

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật phí và lệ phí năm ngày 25/11/2015 thay thế cho pháp lệnh án phí trước đó. Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn nội dung văn bản quan trọng này:

Nghị định 52/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

Ngày 03 tháng 06 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và một số văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành: ...

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định về danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Ngày 22 tháng 05 năm 2013, Chính phủ ban hành nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định về danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng" và một số văn bản hướng dẫn chi ...

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viên thông, công nghệ thông tin

Ngày 13 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viên thông, công ...

Nghị định số 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Chính Phủ banh hành Nghị định số 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo và thông tư hướng dẫn chi tiết ...

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày 17 tháng 01 năm 2014, Chính phủ ban hành. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản hướng dẫn chi tiết nghị ...

Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 10 tháng 09 năm 2013, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và một số công văn của ...

Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày 31 tháng 03 năm 2014, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các thông tư sửa đổi, công ...

Nghị định số 95/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ

Ngày 20 tháng 10 năm 2011, Chính phủ ban hành nghị định số 95/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và một số công văn hướng ...

Dịch vụ nổi bật