Luật chăn nuôi năm 2018 mới nhất

Luật chăn nuôi năm 2018 mới nhất

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 thay thế Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11. Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 1990 số 42-LCT/HĐNN8

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 1990 số 42-LCT/HĐNN8 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 ...

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 số 37/2009/QH12

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 số 37/2009/QH12đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ...

Bộ luật hình sự năm 1999 số 15/1999/QH10

Bộ luật hình sự năm 1999 số 15/1999/QH10đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999. ...

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Bộ luật Hàng hải Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 ...

Bộ luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017

Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 thay thế Bộ ...

Bộ luật hình sự năm 1985 sửa đổi, bổ sung năm 1991 số 55-LCT/HĐNN8

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật số 55-LCT/HĐNN8 về việc sửa đổi một số điều của Bộ luật hình sự năm 1985. Luật này đã ...

Bộ luật dân sự năm 2015

Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đây là một trong những văn bản pháp lý ...

Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bộ Luật Hình sự năm 2017 sửa đổi một số điều của Luật hình sự năm 2015. Đây là những sửa đổi có ý ...

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2022

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 là một trong những văn bản pháp lý quan trong nhất trong lĩnh vực hình sự, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

Chỉ thị số 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịch vụ nổi bật