Hiến pháp năm 2013 mới nhất của Việt Nam

Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013. Luật Minh Khuê trân ...

Công văn 867/CT-TTHT 2015 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ bảo quản lạnh thủy hải sản Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 1 năm 2015, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 867/CT-TTHT 2015 thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ bảo quản lạnh thủy hải ...

Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp ...

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2007

Luật Minh Khuê giới thiệu điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007)

Chỉ thị số 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịch vụ nổi bật