Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt độngkinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát ...

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Bộ luật Hàng hải Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 ...

Luật kiểm toán độc lập năm 2011 số 67/2011/QH12

Ngày 29 tháng 03 năm 2011 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam ban hành luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12:

Dịch vụ nổi bật