Giải quyết vấn đề biên chế giáo dục và y tế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP

Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, yêu ...

Kiểm soát, thanh toán chi qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 62/2020/TT-BTC

Theo quy định hiện hành, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Trong đó, chi ngân sách nhà ...

Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14

Bộ luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Dịch vụ nổi bật