Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) năm 2020

Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII diễn ra trong các ngày 24, 25 và 26/09/2018 đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và được ban hành ...

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013

Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thông qua điều lệ công đoàn Việt Nam. Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu Điều lệ Công đoàn năm ...

Quyết định số 174/QĐ-TLĐ năm 2020 về điều lệ công đoàn Việt Nam

Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ quy định về điều lệ công đoàn Việt Nam (khóa XIII). Luật Minh ...

Thông tư số 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tư pháp

Ngày 07 tháng 06 năm 2018, Bộ Tư Pháp ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tư pháp. Luật Minh Khuê trân ...

Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Chính Phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. ...

Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động các trường tiểu học, trung học, phổ thông

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường tiểu học, trường ...

Chỉ thị số 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịch vụ nổi bật