Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội trong TAND và để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm rửa tiền, ...

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý, hiếm

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội trong TAND và để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm vi ...

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 08/04/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Nghị định 45). Nghị ...

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Trên thực tế, tồn tại hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh ...

Thông tư 188/2014/TT-BTC hướng dẫn 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ngày 10 tháng 12 năm 2014, Bộ tài chính ban hành thông tư 188/2014/TT-BTC hướng dẫn 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và một ...

Nghị định số 09/2009/NĐ-CP quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Ngày 05 tháng 02 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2009/NĐ-CP quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và một số văn bản pháp ...

Nghị định 52/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

Ngày 03 tháng 06 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước và một số văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành: ...

Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định về danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Ngày 22 tháng 05 năm 2013, Chính phủ ban hành nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định về danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng" và một số văn bản hướng dẫn chi ...

Dịch vụ nổi bật