Nghị định số 92/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá

Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá

Luật di sản văn hoá năm 2001 số 28/2001/QH10

Ngày 29 tháng 6 năm 2001, Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật di sản văn hoá năm 2001 số 28/2001/QH10:

Luật thủy sản năm 2003 số 17/2003/QH11

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ban hành Luật thủy sản năm 2003 số 17/2003/QH11. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Dịch vụ nổi bật