Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Chính Phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính trong đất đai

Ngày 10 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước

Ngày 27 tháng 11 năm 2013, Chính Phủ ban hành nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 ...

Luật tài nguyên nước năm 2012 số 17/2012/QH13

Ngày 21 tháng 06 năm 2012 Quốc hội ban hành luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Dịch vụ nổi bật