Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật dược

Ngày 09 tháng 08 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật dược và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng ...

Nghị định số 66/2002/NĐ-CP quy định hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quà biếu, tặng nhập khẩu miễn thuế

Ngày 01 tháng 07 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2002/NĐ-CP quy định hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quà biếu, tặng nhập khẩu miễn thuế ...

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 01 tháng 03 năm 2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư ...

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Chính phủ ban hành nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản luật sửa đổi, hướng dẫn ...

Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính Phủ ban hành nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết:

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày 19 tháng 07 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể: ...

Thông tư số 05/2014/TT-BTP về kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 07 tháng 02 năm 2014, Bộ Tư Pháp ban hành thông tư số 05/2014/TT-BTP về kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 04 tháng 11 năm 2010 Chính phủ ban hành nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Nghị định số 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn về lao động nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 05 tháng 09 năm 2013 Chính phủ nghị định số 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn về lao động nước ngoài tại Việt Nam và một số văn bản hướng dẫn thi hành

Nghị định 81/2009/NĐ-CP hướng dẫn luật điện lực

Ngày 12 tháng 10 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định 81/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính ...

Dịch vụ nổi bật