Thông tư số 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Thông tư số 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Bộ Công An ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thông tư này:

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình ...

Luật kế toán năm 2015 số 88/2015/QH13 mới nhất

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Quốc Hội nước CHXNCN Việt Nam ban hành Luật kế toán số 88/2015/QH13 năm 2015. Luật kế toán năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày ...

Chỉ thị số 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng, ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịch vụ nổi bật