BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 504/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức, đơn giá khảo sát xây dựng và thẩm định dự toán khảo sát xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng - UBND thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 85/BQLDA-KHTĐ ngày 19/1/2017 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng – UBND thành phố Cần Thơ về việc áp dụng định mức, đơn giá khảo sát xây dựng và thẩm định dự toán khảo sát xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định và công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, gia ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn, dự toán chi phí khảo sát được lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng – Phần Khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng công bố và đơn giá khảo sát tại địa phương. Để việc lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng được chính xác, đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng là việc với Sở Xây dựng thành phố Cần thơ để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp định mức dự toán công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn chưa hợp lý thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng báo cáo UBND tỉnh để thỏa thuận Bộ Xây dựng theo quy định.

2. Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng thì chủ đầu tư hoặc người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo người quyết định đầu tư.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh