TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
----------------------

Số: 71/TA-TKTH

V/v: triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự trung ương,
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao,
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII, Luật Phòng, chống mua bán người đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Ngày 18/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1173/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng và thống nhất các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; căn cứ vào Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Phòng, chống mua bán người; Kế hoạch triển khai thi hành Luật này (ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 18/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể cán bộ, Thẩm phán thuộc quyền quản lý.

2. Trường cán bộ Tòa án chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tài liệu tập huấn chuyên sâu về các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân toàn ngành.

3. Viện khoa học xét xử tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án địa phương tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người để báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (hoàn thành trong quý IV năm 2011).

Viện khoa học xét xử phối hợp với Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc chủ trì xây dựng Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xử lý hành vi vi phạm tội mua bán người theo đúng yêu cầu được nêu trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người của Thủ tướng Chính phủ.

4. Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân và Cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án nhân dân chủ động nắm bắt thông tin để tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các trang mục của mình.

Trên đây là một số công việc để triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c PCATANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VP, Vụ TKTH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰCĐặng Quang Phương