BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1251/QĐ-TCTK

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018, bao gồm các doanh nghiệp và các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã thuộc các loại hình kinh tế trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp các cấp như sau:

1. Ở Trung ương: Thành lập Tổ Thường trực điều tra doanh nghiệp cấp Trung ương (viết gọn là Tổ Thường trực cấp Trung ương), gồm Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp làm Tổ trưởng; Vụ trưởng các Vụ: Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư; Thống kê Xã hội và Môi trường; Hệ thống Tài khoản quốc gia; Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; Pháp chế và Thanh tra Thống kê và Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I làm thành viên. Tổ Thường trực cấp Trung ương có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê xây dựng phương án, chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra.

2. Ở địa phương: Giao Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Tổ Thường trực điều tra doanh nghiệp cấp tỉnh (viết gọn là Tổ Thường trực cấp tỉnh) giúp Cục trưởng chỉ đạo điều tra doanh nghiệp ở địa phương. Tổ Thường trực cấp tỉnh gồm 01 lãnh đạo Cục Thống kê làm Tổ trưởng; Trưởng phòng phòng Thống kê Công nghiệp và Trưởng phòng phòng Thống kê Thương mại làm Tổ phó; đại diện lãnh đạo các phòng thống kê khác và thống kê viên các phòng nghiệp vụ có liên quan làm thành viên. Tổ Thường trực cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và hướng dẫn của Tổ Thường trực cấp Trung ương

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Tổ trưởng Tổ Thường trực cấp Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có tên trong Điều 3, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 5;
  • Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để báo cáo);
  • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo);
  • Lãnh đạo Tổng cục;
  • Lưu: VT, Vụ TKCN.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Phạm Quang Vinh