TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CỦA TÒA ÁN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Điều 27 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật thống kê năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án, bao gồm: các chỉ tiêu thống kê về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; các chỉ tiêu thống kê về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; chỉ tiêu về giải quyết đơn tư pháp, các yêu cầu và kiến nghị đối với bản án, quyết định của Tòa án; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ:

1. Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ Tòa án nhân dân các cấp triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án.

2. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân các quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Đ/c Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Lưu: VP, Vụ THTANDTC
.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 288/QĐ-TANDTC 2017 Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án