THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 758/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG TRẦN XUÂN HÀ GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 14/TTr-BCSĐ ngày 22 tháng 4 năm 2011;của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 37/TTr-BNV ngày 16 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổnhiệm lại có thời hạn ông Trần Xuân Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Trần Xuân Hà chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ KTTH, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng