Hubhiu lc văn bng bo hshu công nghip

a. Trình tthc hin:

- Tiếp nhn đơn: Đơn yêu cầu có thể np trc tiếp hoc qua bưu đin ti trsCc Shu trí tuti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc ti TP. Hồ Chí Minh và Đà Nng.

Trường hp chvăn bng tyêu cầu hubhiu lc văn bng bo h:

- Kiểm tra và đưa ra kết lun về tính hp lca đơn;

- Kiểm tra hiu lc ca văn bng bo hyêu cầu hub;

- Ra quyết đnh hubhiu lc văn bng bo htheo yêu cầu ca người np đơn. Trường hp yêu cầu hubhiu lc văn bng bo hdo người thba thc hin:

- Kiểm tra bng chng, lý do yêu cầu hub;

- Cc Shu trí tura thông báo bng văn bn về ý kiến ca người thba cho chvăn bng bo hđể chvăn bng bo hcó ý kiến. Cc Shu trí tucó thể tổ chc vic trao đổi ý kiến trc tiếp gia người thba và chvăn bng bo h;

- Trên cơ sxem xét ý kiến ca các bên, Cc Shu trí tura quyết đnh hubmt phần/toàn bhiu lc văn bng bo h. Quyết đnh hubhiu lc văn bng bo hđược công bố trên Công báo shu công nghip và được ghi nhn vào Sổ đăng ký quốc gia về shu công nghip;

- Nếu không có đcơ s, Cc Shu trí tusra thông báo tchối hubhiu lc văn bng bo h.

b. Cách thc thc hin:
- Trc tiếp ti trsCc Shu trí tuti Hà Ni hoc 2 Văn phòng đi din ca Cc

ti TP. Hồ Chí Minh và Đà Nng. - Qua bưu đin.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ T
khai (02 ttheo mẫu);
+ Ch
ng c(nếu có);
+ Gi
ấy uquyền (nếu thông qua đi din);

+ Bn gii trình lý do yêu cầu; + Chng tnp phí, lphí.
- S
ố lượng hồ sơ: 01 (b)

d. Thi hn gii quyết: Thi hn thông báo thđơn: 10 ngày.
đ. Đối tượng thc hin thtc hành chính: Cá nhân, tổ chc.
e. Cơ quan thc hin thtc hành chính: Cc Shu trí tu.
g. Kết quthc hin thtc hành chính: Quyết đnh hubhiu lc văn bng bo h.

h. Lphí:page1image24072 page1image24232

- Lphí yêu cầu hubhiu lc văn bng bo h: 300.000 đồng.

- Lệ phí công bố Quyết đnh hủy bỏ hiu lc văn bng bảo h: 120.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tkhai: Tkhai hubchấm dt/hiu lc văn bng bo hđối tượng

shu công nghip (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kin thc hin thtc hành chính: Không.

l. Căn cpháp lý ca thtc hành chính:

- Lut Shu trí tusố 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Ngh
đnh số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều ca Lut Shu trí tuvề shu công nghip;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 ca BKhoa học Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghđnh số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 ca BTài chính quy đnh mc thu, chế đthu, np, qun lý và sdng phí, lphí shu công nghip. 

(Nguồn: Noip.gov.vn)