Khi  thành lập công ty thì cả 3 thành viên đều không góp vốn mà lấy tiền làm dự án để mua sắm thiết bị, trả lương cho nhân viên và phát triển công ty.Vì lý do cá nhân, tôi và thành viên giữ 5% cổ phần xin rút khỏi công ty từ tháng 2/2015, mọi thủ tục giấy tờ chúng tôi để cho giám đốc tự giải quyết. T uy nhiên cho đến thời điểm này vẫn chưa tiến hành gì cả. Xin ban tư vấn cho tôi hỏi.

1. Để rút khỏi công ty chúng tôi phải làm thủ tục và giấy tờ gì?

2. Chúng tôi có được rút khỏi công ty không?

Vấn đề rút vốn ra khỏi công ty cổ phần

Luật sư tư vấn doanh nghiệp gọi: 1900.0159

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Vấn đề của bạn Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Thuế từ nhận thừa kế cổ phần ? đóng một lần hay mỗi năm một lần ?

Điều 115 Luật Doanh nghiệp quy định:

"Điều 115. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

3. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty."

 

Như vậy, bạn chỉ cỏ thể rút vốn khỏi công ty bằng cách yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của bạn hoặc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc người khác theo quy định.Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện theo khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể "Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy, Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ, khi đó bạn  mới có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua lại vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn ?

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

 

 

>> Xem thêm:  Những điều cần biết mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn.