Tôi xin hỏi: 1. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước có được rút vốn khỏi công ty con không?

2. Nếu công ty con làm ăn thua lỗ nên rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ, và sau đó phá sản thì trách nhiệm trả nợ của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước đối với công ty con như thế nào? 

Người gửi: H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

vấn đề tư vấn rút vốn khỏi công ty con của công ty cấp thoát nước ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Thưa quý khách hàng! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014 

>> Xem thêm:  Chiếm dụng là gì ? Khái niệm về chiếm dụng tài sản

Bộ luật Dân sự năm 2005 

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước có được rút vốn khỏi công ty con không?

Theo Khoản 5, Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Vốn công ty cổ phần.

"Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này."

Theo Điều 115, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:  Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

"1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

>> Xem thêm:  Luật doanh nghiệp là gì ? Bình luận về quá trình hình thành và phát triển của Luật doanh nghiệp?

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

3. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty."

Theo  Điều 119, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

"1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

4. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty."

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp

Như vậy, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước là một cổ đông sáng lập của công ty con, vì thế theo quy định pháp luật thì Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước không được rút vốn khỏi công ty con dưới mọi hình thức. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định  thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.theo Khoản 1,  Điều 115, Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước có thể chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cá nhân, công ty khác (theo khoản 3 Điều 119, Luật Doanh nghiệp 2014), hoặc được công ty mua lại cổ phần (theo điểm b, Khoản 5, Điều 111, Luật Doanh nghiệp 2014).

Thứ hai, Trách nhiệm trả nợ của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước đối với công ty con  như thế nào? 

Theo Điều 190, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

"1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

4. Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh, công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

6. Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại."

Theo Điều 103, Bộ luật Dân sự 2005 quy định: Pháp nhân là tổ chức kinh tế 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

"1. Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác có đủ các điều kiện quy định tại Điều 84 của Bộ luật này là pháp nhân.

2. Tổ chức kinh tế phải có điều lệ.

3. Tổ chức kinh tế chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình."

Theo Điều 93, Bộ luật Dân sự 2005 quy định: Trách nhiệm dân sự của pháp nhân

"1. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.

2. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; không chịu trách nhiệm thay cho thành viên của pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do thành viên xác lập, thực hiện không nhân danh pháp nhân.

3. Thành viên của pháp nhân không chịu trách nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do pháp nhân xác lập, thực hiện."

Như vậy, khi Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước vẫn là cổ đông sáng lập của công ty con thì Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình cổ đông trong quan hệ với công ty con theo khoản 1, Điều 190, Luật Doanh nghiệp 2014.

Công ty con là chủ thể pháp lý độc lập, là pháp nhân  theo khoản 1, Điều 103, Bộ luật Dân sự 2005 vì thế công ty con chỉ chịu trách nhiệm trả nợ trong phạm vi tài sản của mình, (theo điều 93, Bộ luật Dân sự 2005). Do đó, nếu công ty con khi bị phá sản, thì thanh toán nợ bằng tài sản của công ty con. Nhưng Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước chỉ chịu trách nhiệm trong trường hợp can thiệp ngoài thẩm quyền của mình buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước  phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó và người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh đó thì phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó theo ( khoản 3,4 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2014).

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư  vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. 

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói, thành lập công ty nhanh

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Emailhoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê  

>> Xem thêm:  Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên