VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 8536/VPCP-KTN

V/v bổ sung DA "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội" vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Thép Bình Định (các công văn số 02/TBĐ-CV ngày 10 tháng 6 năm 2011, số 08/TBĐ-CV ngày 16 tháng 6 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 5522/BCT-CNNg ngày 02 tháng 6 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (các công văn số 2819/BTNMT-KH ngày 29 tháng 7 năm 2011, số 2838/BTNMT-ĐCKS ngày 01 tháng 8 năm 2011), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (công văn số 1828/UBND-KTN ngày 17 tháng 6 năm 2011) về việc bổ sung Dự án "Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội" vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Chưa bổ sung Dự án Khu liên hợp luyện kim Nhơn Hội vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư làm rõ nội dung góp ý của các Bộ; giao Bộ Công Thương thẩm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;

- Công ty cổ phần Thép Bình Định;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;

các Vụ: TH, ĐP, KTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (5) Tài.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Văn Trọng Lý