BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3332TCT/NV2
V/v nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2001

Kính gửi:Nhà xuất bản Thanh niên

Trả lời công văn số 121/XBTN ngày 20/7/2001 củaNhà xuất bản Thanh niên về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động liênkết xuất bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với các xuất bản phẩm không chịu thuếđược quy định tại Điểm 13, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, Nhà xuấtbản không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và không được khấu trừ thuế GTGT đầuvào của hoạt động này.

2/ Đối với các xuất bản phẩm chịu thuế, Nhà xuấtbản kê khai, nộp thuế GTGT như sau:

a/ Trường hợp liên doanh xuất bản với tổ chức cánhân kinh doanh (có đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế) và thực hiện phát hànhtoàn bộ, Nhà xuất bản có trách nhiệm kê khai, tính thuế GTGT như đối với hoạtđộng tự xuất bản.

Trường hợp liên doanh xuất bản với tổ chức cánhân kinh doanh (có đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế) nhưng việc phát hanh dobên đối tác thực hiện, Nhà xuất bản vẫn phải kê khai, tính thuế đầu ra trêntoàn bộ xuất bản phẩm và thuế GTGT đầu ra đối với phí quản lý (nếu có), thựchiện xuất hóa đơn GTGT cho bên đối tác để bên đối tác làm cơ sở khấu trừ thuếGTGT đầu vào (nếu đối tác là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)hoặc hạch toán chi phí (nếu đối tác là đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháptrực tiếp). Nhà xuất bản thực hiện theo dõi riêng doanh thu xuất bản phẩm liêndoanh. Giá tính thuế đối với xuất bản phẩm phát hành được tính theo công thức:

Giá tính thuế GTGT =

Giá bìa - phí phát hành

1 + thuế suất thuế GTGT

Trong đó giá bìa trừ phí phát hành không đượcthấp hơn giá thành trang tiêu chuẩn.

b/ Trường hợp liên doanh xuất bản với tổ chức,cá nhân không kinh doanh, Nhà xuất bản thực hiện kê khai, tính thuế GTGT nhưtrường hợp liên doanh xuất bản với tổ chức cá nhân kinh doanh và thực hiện nộpthuế GTGT, thuế TNDN thay cho đối tác do cơ quan thuế địa phương xác định.

Tổng cục Thuế thông báo để Nhà xuất bản Thanhniên biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Thị Cúc