Vốn ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp.

Vốn ngân sách nhà nước hình thành từ nhiều nguồn thu như: thuế, phí, lệ phí, thu ngoài thuế, thu từ vay nợ, thu từ viện trợ... Vốn ngân sách nhà nước thuộc sở hữu của Nhà nước, kể cả vốn vay. Việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải căn cứ vào dự toán ngân sách đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức chỉ ngân sách và đúng thủ vục do pháp luật quy định.