Trả lời:

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng vào dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê. Với nội dung này chúng tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn luât thuế thu nhập cá nhân thì khi muốn thay đổi cụ thể là giảm đi người phụ thuộc thì: 

"Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế."

Theo quy định tại Nghị định só 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký thuế thì tờ khai đăng ký người phụ thuộc của người nộp thuế dùng cho đơn vị tri trả thu nhập mới nhất là: Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT. Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc dành cho người nộp thuế là mẫu số 20-ĐK-TCT. Thì nếu muốn giảm đi người phụ thuộc thì tích vào phần thay đổi thông tin đăng ký thuế điền thêm thông tin tháng kết thúc tính giảm trừ vào bảng còn nếu tăng thì bỏ trống phần thời đểm kết thúc tính giảm trừ.

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

Mã số thuế của cá nhân có thu nhập

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)