Xóa nợ (DEBT FORGIVENESS) là sự giảm giá trị khoản vay khi một khoản vay được chiết khấu từ vốn gốc hoặc được xóa sổ như nợ khó đòi. Ví dụ, khoản vay là $100,000, nếu chiết khấu đến $90,000 thì tạo ra số tiền miễn nợ là $10,000. Theo quy tắc IRS (Sở thuế Thu nhập Nội địa) thì $10,000 được báo cáo như thu nhập đối với bên vay nợ, do những khoản vay đã được chiết khấu hoặc xóa bỏ.