BỘ NGOẠI GIAO

******

Số: 04/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

Ý định thư giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về việc ký Hiệpđịnh song phương về hợp tác khoa học và kỹ thuật có hiệu lực từ ngày 17 tháng11 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

Ý ĐỊNH THƯ

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ

(sau đây gọi là "haiBên"),

Cho rằng nên thiết lập một khungpháp lý để phát triển hợp tác song phương về khoa học và kỹ thuật,

Hoàn toàn tin tưởng rằng việc hợptác trong lĩnh vực trên sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước,

Hài lòng nhận thấy hai Bên đã bắtđầu tiến hành đàm phán về Hiệp định khung về hợp tác khoa học và kỹ thuật,

Đã bày tỏ ý định sẽ ký vào thời gianxác định sau một Hiệp định khung giữa hai Bên về hợp tác khoa học và kỹ thuật.

Ký tại Xan-ti-gô, ngày 18 tháng 11năm 2004, thành hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, cả hai văn bản cógiá trị như nhau/.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Đình Tiến

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ
CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Eric Goles