Wet deposition :lắng đọng ướt
Sustainable development: Phát triển bền vững
Refuse: rác thải
Garbage: rác thải gia đình
Municipal waste: rác đô thị
Hazardous waste: chất thải nguy hại
Industrial waste: rác thải công nghiệp
Solid waste: rác thải rắn
Sludge: cặn, bùn
Digester: bể phản ứng yếm khí
Open lagoon: bể phản ứng hở (điều kiện yếm khí)
Reactor: bể phản ứng
Aerobic : hiếu khí
Anaerobic digestion : kỵ khí
Anaerobic Wastewater treatment : xử lý nước thải bằng pp kỵ khí
Trickling filter treatment : xử lý bằng pp lọc nhỏ giọt.
Flocculent biological solid : khối bông bùn sinh học
Soluble organics : chất hữu cơ dạng hòa tan
Colloidal organics : chất hữu cơ dạng keo
Microbial biomass : sinh khối
Reactor : bể phản ứng
Volatile suspended solids : chất rắn lơ lửng bay hơi
Biotower reactor : tháp phản ứng sinh học

MINH KHUE LAW FIRM
Hotline for lawyers: +84 986 386 648

Customer Service / Hotline ( 24/7 ) : 1900.6162