Bản vẽ tổng thể (General arrangement plan) là sơ đồ cấu trúc của tàu biển, cho biết vị trí và số lượng của hầm hàng, miệng hầm hàng, cần cẩu, boong tàu, vị trí buồng máy, đài chỉ huy... Bản vẽ này rất cần thiết cho người thuê tàu, người thuê vận chuyển khi giao dịch thuê tàu để xem xét khả năng phù hợp của tàu đối với hàng hóa, hành trình hoặc khu vực tàu sẽ hoạt động.