Đặc điểm của án lệ là gì ? Giải pháp bảo đảm triển khai áp dụng án lệ

Án lệ là thuật ngữ này phát sinh từ hệ thống thông luật (common law) với hệ thống quan điểm lý luận pháp lý khác biệt hẳn với hệ thống dân luật (civil law). ...