Nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi được cấp sổ đỏ, sổ hồng ?

Nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi được cấp sổ đỏ, sổ hồng ?

Người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước công nhận QSDĐ bằng việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bài viết này sẽ làm rõ nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Một số kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai đang là một hiện tượng nóng xảy ra trong xã hội và ngày càng có xu hướng tăng lên cả về số lượng lẫn mức độ phức tạp. Tranh chấp đất đai càng phát sinh nhiều càng tác động đến các mặt của đời sống xã hội.