Bỏ tàu (Ship abandon) là Hành động rời khỏi một con tàu khi con tàu này đang gặp nguy hiểm như mắc cạn, nghiêng, cháy, nổ, đắm (chìm)... tức là nguy cơ con tàu bị phá hủy, mất khả năng sử dụng bình thường hay tính mạng con người ở trên đó bị đe dọa-sắp xảy ra. Việc thực tập, luyện tập bỏ tàu phải được tiến hành thường xuyên theo quy định của công ước quốc tế và luật hàng hải để tránh hoặc hạn chế thiệt hại về người và của khi thực sự xảy ra rủi ro phải bỏ tàu.