Công sở là bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện chức năng quản lí nhà nước hoặc dịch vụ công.

Công Sở bao gồm các cơ quan quản lí nhà nước các cấp và các cơ quan hành chính sự nghiệp có tư cách pháp nhân công quyền nhằm thực hiện chức năng quản lí nhà nước hoặc dịch vụ công.

Khái niệm công sở cũng có thể hiểu là trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức của nhà nước.