Tư vấn soạn thảo di chúc và Dịch vụ làm chứng, chứng thực di chúc

Tư vấn soạn thảo di chúc và Dịch vụ làm chứng, chứng thực di chúc

Di chúc là Văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản (di sản) của mình cho người khác (người thừa kế) sau khi chết. Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Nội dung di chúc và Hình thức di chúc.