Công ty có đăng ký (Anh quốc) là công ty cổ phần trách nhiệm hoặc công ty tư nhân đã đăng ký theo Luật Công ty: Marks and Spencer Pic là công ty có đăng ký.

(UK) A public limited company or a private company registered under the Companies Act: Marks and Spencer Pic is a registered company.