Về tính chất, hoạt động nghề nghiệp là hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho nên đòi hỏi người tiến hành phải được đào tạo ở trình độ tương úng đáp ứng yêu cầu thực hiên hoạt động. Đồng thời cũng đòi hỏi họ phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức, kĩ năng.

Hoạt động nghề nghiệp của viên chức được tiến hành trong phạm vi và để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, viên chức gắn bó chặt chẽ với đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lí nhà nước. Từ đó có thể thấy hoạt động nghề nghiệp của viên chức là hoạt động thuộc lữih vực cung ứng những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng.

Hoạt động nghề nghiệp của viên chức phải đựợc tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Viên chức phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật chung cũng nhừ các quy định đặc thù cho lĩnh vực hoạt động.

Quy chế pháp lí hành chính của cán bộ, công chức là tổng thể những quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiên bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng và quản lí đội ngũ cán bộ, công chức; nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức; các hình thức khen thưởng đối với cán bộ, công chức có thành tích và các biện pháp xử lí cán bộ, công chức vi phạm pháp luật.

Qua mỗi giai đoạn phát triển của Nhà nước, quy chế pháp lí hành chính của cán bộ, công chức ngày càng được bổ sung và hoàn thiện, thể hiện đường lối cán bộ đúng đắn và sự quan tâm của Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Nhà nước luôn chú trọng đào tạo, đào tạo lại và đổi mới đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kì. Bên cạnh đó, Nhà nước tạo điều kiện cho những người đã phục vụ dưới chế độ cũ đóng góp tài năng và sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xoá bỏ mọi thành kiến, đánh giá họ căn cứ vào thái độ và việc làm của họ trong công cuộc bảo vê và xây dựng đất nước hiện nay.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)