Khoa, môn kinh tế phát triển (development economics) là chuyên ngành của kinh tế học tìm cách nghiên cứu vấn đề là các nước đang phát triển phải làm thế nào để tăng năng lực sản xuất, ở cả ngành nông nghiệp và công nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc. Tăng trưởng kinh tế thường được phản ánh bằng tốc độ tăng của thu nhập đầu người. Điều này làm nảy sinh vấn đề phản ánh phúc lợi kinh tế theo tổng sản phẩm quốc dân và tạo ra khó khăn cho việc so sánh quốc tế thông qua các chỉ số của tổng sản phẩm quốc dân.

Nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế phát triển tập trung vào cách thức đạt được tăng trưởng kinh tế và sự cân đối tối ưu giữa các nhân tố góp phần vào sự tăng trưởng. Ví dụ, vấn đề đặt ra là có cần phát triển nông nghiệp song song với công nghiệp không hay có nên để các ngành công nghiệp then chốt tiến trước một cách độc lập và qua đó kích thích tất cả các ngành khác của xã hội phát triển không. Một vấn đề gây nhiều tranh cãi nữa là có phải các nước chậm phát triển đang sử dụng kỹ thuật thích hợp nhất không. Nhiều nhà kinh tế lập luận rằng trình độ kỹ thuật trung bình là thích hợp nhất, chứ không phải các nhà máy rất hiện đại mà ban đầu cần có các nhà kỹ thuật và quản lý phương Tây vận hành. Những yếu tố văn hoá xã hội cũng tác động tới nỗ lực nhằm đạt được sự cất cánh và chuyển sang giai đoạn tăng trưởng kinh tế bền vững.

Koopmans, Tjalling c (1921 -1985) là ai ?

Koopmans, Tjalling c (1921 -1985) là người được giải thưởng Nôben về kinh tế năm 1975 cùng với Leonid Kantorovich vì những đóng góp cho lý thuyết phàn bổ nguồn lực tối ưu. Kỹ thuật thống kê mà Koopmans phát triển, được gọi là phương pháp phân tích hoạt động, đã làm thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề phân bổ nguồn lực của các nhà kinh tế và giám đốc phụ trách sản xuất. Trong thời gian ở Trường Đại học Tổng hợp Yale, ông còn phát triển nhiều phương pháp toán hiện được các nhà kế hoạch hoá tập trung và công ty ứng dụng.

Kuznets, Simon (1901) là ai ?

Kuznets, Simon (1901) là người được giải thưởng Nôben về kinh tế năm 1971 vì cách lý giải tăng trưởng kinh tế của ông đã góp phần tạo ra những nhận thức mới và sâu sắc về cơ cấu kinh tế, xã hội và quá trình phát triển. Ngoài việc phân tích quá trình phát triển kinh tế, Kuznets còn đóng góp vào hiểu biết về chu kỳ kinh doanh và hoàn thiện các khái niệm về thu nhập quốc dân.