Lương thời gian là tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào mức lương thoả thuận hoặc mức lương theo ngạch, bậc lương và thời gian làm việc thực tế của người lao động.

Lương thời gian bao gồm lương tháng, lương tuần, lương ngày, lương giờ. Ở một số nước còn có lương năm. Khi trả lương thời gian thì mức lương thoả thuận hoặc mức lương theo ngạch, bậc đương nhiên được tính là mức lương tháng. Các loại lương thời gian khác được tính ra từ mức lương này. Pháp luật Việt Nam quy địnhh khi các bên thoả thuận trả lương giờ, lương ngày, lương tuần thì người lao động | phải được trả lương ít nhất 15 ngày một lần. Nếu các bên thoả thuận trả lương tháng thì người lao động phải được trả ít nhất mỗi tháng một lần.