PHỤ LỤC 2: MẪU THƯ GÓP Ý

(Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế)

ĐƠN VỊ ………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:          /2015/TGY

……………, ngày     tháng     m 20…..       

 

THƯ GÓP Ý

Tên tôi là (Có thể ghi hoặc không):

Địa chỉ (Có thể ghi hoặc không):

Nội dung góp ý:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản cuộc họp góp ý đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Mẫu số 10)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Kiến nghị, đề xuất:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

KÝ TÊN (hoặc không cần ký tên)