Căn cứ vào khoản 2 Điều 143, khoản 1 và khoản 3 Điều 147 Bộ luật Lao động năm 2019, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được làm các công việc không trái pháp luật, trừ các việc sau đây:

Một là, mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên.

Hai là, sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất gây nghiên khác.

Ba là, sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ.

Bốn là, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc.

Năm là, phá dỡ các công trình xây dựng.

Sáu là, nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại.

Bảy là, lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ.

Tám là, công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên (Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục chi tiết).

Như vậy, với quy định nêu trên sẽ bảo đảm về sức khỏe cho người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được quyền tham gia lao động, đồng thời không ảnh hưởng đến sự phát triển về thể lực của họ khi làm việc.