1. Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030

Ngày 20/3/2024, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định 324/QĐ-BLĐTBXH về Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Quyết định 1591/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 - 2030 (gọi tắt là Chương trình) cụ thể như sau:

Mục đích và yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được giao từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong khuôn khổ của Chương trình.

- Xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị; đồng thời, kết hợp và lồng ghép các nhiệm vụ của Chương trình với việc thực hiện các nhiệm vụ chung của từng đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ và kịp thời với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các nội dung và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình.

Nội dung hoạt động

- Rà soát, sửa đổi và bổ sung hệ thống pháp luật và chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cho các cơ quan có thẩm quyền.

- Rà soát và hoàn thiện các chính sách và dịch vụ liên quan đến chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung và làng trẻ em SOS.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi.

- Tăng cường đào tạo và tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực trẻ em, đặc biệt là về chăm sóc sức khỏe tâm thần và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

- Phát triển các dịch vụ tư vấn và tham vấn cho trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần và trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần.

- Tăng cường và phát triển các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi, bao gồm việc tìm kiếm gia đình chăm sóc thay thế và hỗ trợ cho các gia đình trong việc chăm sóc thay thế.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để cải thiện hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan và tổ chức liên quan trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi.

- Tăng cường hợp tác quốc tế và vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

- Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình vào kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án và kế hoạch có liên quan.

Kinh phí thực hiện

- Kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định hiện hành.

- Lồng ghép kinh phí từ các nguồn khác nhau như các chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Huy động tài trợ và nguồn lực khác từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, nếu có.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện pháp luật và chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức và mô hình đa dạng, linh hoạt, đặc biệt tập trung vào việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình và hoàn thiện các chính sách, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung và làng trẻ em SOS.

- Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em và bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi, đặc biệt là cung cấp thông tin về quyền của trẻ em, kiến thức và kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, và người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần, nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ làm việc trong lĩnh vực trẻ em, cán bộ giáo dục, bảo vệ trẻ em, giáo viên, nhân viên y tế, và nhân viên công tác xã hội tại các cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, để hỗ trợ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.

- Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục bằng cách tăng cường các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, và chăm sóc sức khỏe ban đầu để phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em.

- Phát triển các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi bằng cách ưu tiên chăm sóc thay thế trẻ em tại gia đình, phát triển mạng lưới dịch vụ tìm gia đình chăm sóc thay thế, và tăng cường chuyển trẻ em mồ côi đến các gia đình chăm sóc thay thế.

- Tăng cường phối hợp liên ngành và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi.

- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá và nghiên cứu về tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em và trẻ em mồ côi để có các đánh giá và sơ kết đầy đủ và chính xác.

- Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế, vận động nguồn lực xã hội và kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe tâm thần và chăm sóc trẻ em mồ côi.

3. Đối tượng trẻ mồ côi được hưởng các chính sách hỗ trợ xã hội

Căn cứ Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, trẻ mồ côi được hưởng các chính sách hỗ trợ xã hội là trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp:

-  Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

-  Mồ côi cả cha và mẹ;

-  Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

-  Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 5 còn quy định một số trường hợp khác cũng thuộc đối tượng trẻ không có nguồn nuôi dưỡng là trẻ dưới 16 tuổi thuộc trường hợp:

- Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Xem thêm: Trẻ em là gì, quyền và nguyên tắc về trẻ em, các hành vi bị cấm để đảm bảo quyền trẻ em

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi năm 2023-2030 mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!