Luật sư tư vấn:

1. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân ?

Theo Quy định số 13-QĐ/UBKTTW ngày 18-09-2019 của ủy ban Kiểm tra Trung ương Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân

1.     Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính khách quan, khoa học, chính xác, kịp thòi.

2.     Vụ Đơn thư là đầu mối của ủy ban trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; theo dõi, tổng họp báo cáo công tác xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

Đơn thư gửi đến ủy ban, Thành viên ủy ban, các vụ, đơn vị và cán bộ, công chức thuộc Cơ quan ủy ban phải được chuyển về Vụ Đơn thư để xử lý theo quy định (trừ đơn thư gửi Chủ nhiệm ủy ban).

3.     Khi nhận được đơn thư phải nghiên cứu kỹ, xử lý chặt chẽ và kịp thời chuyển đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

4.      Việc xử lý đơn thư phải bằng văn bản và do người ,có thẩm quyền ký ban hành theo Quy chế làm việc của ủy ban và Cơ quan Ủy ban.

5.      Nghiêm cấm cán bộ, công chức thuộc Cơ quan ủy ban không có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận và xử lý đơn thư gửi đến ủy ban.

 

2. Quy định về việc tiếp nhận đơn thư trong Đảng ?

Đơn thư bao gồm đơn khiếu nại kỷ luật đảng; đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các tập thể, cá nhân gửi đến ủy ban Kiểm tra Trung ương (gọi tắt là đơn thư).

Tiếp nhận đơn thư là việc nhận các tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các tập thể, cá nhân được thể hiện dưới dạng đơn thư gửi đến ủy ban Kiểm tra Trung ương.

1. Đơn thư do tập thể, cá nhân gửi qua đường bưu điện; đơn thư nhận trực tiếp qua công tác tiếp đảng viên và công dân phải được chuyển đến Vụ Đơn thư để đăng ký quản lý, nghiên cứu, xử lý theo quy định (trừ đơn thư gửi Chủ nhiệm ủy ban). Vụ Đơn thư đóng dấu, đánh số thứ tự, ghi ngày, tháng, năm đến, vào sổ đăng ký quản lý, xử lý theo quy định.

2. Thành viên đoàn kiểm tra, giám sát của ủy ban khi đang thực hiện nhiệm vụ được trực tiếp nhận đơn thư có nội dung liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát của Đoàn. Sau khi tiếp nhận, phải báo cáo Trường đoàn kiểm tra, giám sát để báo cáo Thường trực ủy ban cho ý kiến chỉ đạo xử lý; đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Vụ Đơn thư biết để theo dõi.

 

3. Đơn thư gửi đến ủy ban kiểm tra của Đảng được nghiên cứu và phân loại theo các tiêu chí nào ?

Đơn thư gửi đến ủy ban phải được nghiên cứu và phân loại theo các tiêu chí sau:

1.     Loại đơn thư.

2.      Nội dung đơn thư.

3.      Đối tượng bị tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

4.      Thẩm quyền, thời hiệu giải quyết.

5.     Đơn thư gửi trùng lặp, gửi nhiều nơi hoặc đang được xem xét giải quyết; đã được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định.

6.      Đơn thư có tên, do một hoặc nhiều người gửi ký tên, photo chữ ký, giấu tên, không rõ địa chỉ người gửi, đơn thư có ký tên đóng dấu của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

7.      Đơn thư đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho ủy ban. 

 

4. Điều kiện xử lý, xếp lưu và tiêu hủy đơn thư trong Đảng ?

Xử lý đơn thư là việc nghiên cứu, phân loại, chuyển đơn thư đến các tổ chức, cá nhân có thâm quyền xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn, trả lời người có đơn thư; lưu trữ, tiêu hủy đơn thư theo quy định.

1.     Đơn thư đủ điểu kiện xử lý gồm:

a)     Đơn thư viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, do người viết ký tên hoặc điểm chỉ.

b)      Đơn khiếu nại kỷ luật đảng ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của tổ chức đảng hoặc họ tên, địa chỉ người khiếu nại; ngày, tháng, năm của quyết định thi hành kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật mà tổ chức đảng hoặc đảng viên khiếu nại; nội dung yêu cầu của tổ chức đảng hoặc đảng viên khiếu nại.

c)      Đơn tố cáo có tên, ghi rõ đối tượng bị tố cáo, nội dung tố cáo (bao gồm cả những đơn thư không phải giải quyết theo quy trình).

d)      Đơn thư kiến nghị, phản ánh có ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh.

e)      Đơn đã được xử lý theo quy định nhưng người khiếu nại, tố cáo cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

g)      Đơn thư có ý kiến ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư.

h)     Đơn thư đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận thì Vụ Đơn thư chuyển cho vụ địa bàn, lĩnh vực liên quan theo dõi.

2.     Đơn thư xếp lưu gồm:

a)     xếp lưu tại Vụ Đơn thư.

-     Đơn thư có nội dung trùng lặp từ 02 lần trở lên.

-     Đơn thư đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận nay tố cáo lại, nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

-     Đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh không rõ đối tượng bị tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

-     Đơn thư gửi đến nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

-     Đơn thư xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích, chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ đề chứng minh việc tố cáo.

-     Đơn thư đã được xử lý.

-     Đối với đơn thư trùng lặp và gửi nhiều lần thì Vụ Đơn thư chuyển 01 bản cho vụ địa bàn, lĩnh vực liên quan, số còn lại xếp lưu.

b)      xếp lưu tại vụ địa bàn, lĩnh vực những đơn thư đã được chuyển vụ địa bàn, lĩnh vực nhưng không đủ điều kiện giải quyết theo quy định.

3.     Tiêu hủy đơn thư.

Đối với các đơn thư xếp lưu tại Vụ Đơn thư theo khoản 2, thì sau 05 năm báo cáo Thành viên ủy ban phụ trách Vụ Đơn thư xem xét cho tiêu hủy.

 Luật Minh KHuê (tổng hợp)