Sổ chuyển nhượng là quyển sổ trong đó ghi lại sự thay đổi quyền sở hữu của các cổ phần công ty: Sổ chuyển nhượng được đóng lại cho tới sau cuộc họp chung thường niên; ghi các chuyển nhượng quyền sở hữu vào sổ chuyển nhượng.

A book in which a change of ownership of a company's shares are recorded: The transfer register is closed until after the annual general meeting; to record transfers in a transfer register.