Số sư bù trừ là số dư tài khoản séc được sử dụng để thanh toán các dịch vụ ngân hàng. Số dư bù đắp các chi phí ngân hàng trong việc phục vụ cho vay hay mức tín dụng. Một hợp đồng cho vay, có thể yêu cầu số dư bù trừ 10 và 5 nghĩa là 10% mức tín dụng tại thời điểm cam kết, và cộng thêm 5% khi người vay rút tiền tín dụng.