Tàu chở quặng hàng rời dần (O.b.o.) là từ viết tắt của “ore/bulk/oil” carrier. Được hiểu là tàu có thể chờ được quặng, hàng rời và dầu.

Ngoại giờ (0/t) là viết tắt của “overtime”.