Thuế số lượng (specific tax) là thuế đánh theo một tỷ lệ cố định tính trên số đơn vị hiện vật của sản lượng (ví dụ 5 nghìn đồng một kg gạo, mét vải, chiếc áo).

Thuế suất cận biên (marginal rate of taxation) Xem mức thuế cận biên.