Xếp hàng theo chiều dọc (Fore and after stowage) là việc sắp đặt hàng hóa theo chiều dài của tàu để phân biệt với việc sắp xếp (hàng hóa) theo chiều ngang của tàu.