Tải về
 

Mẫu B24        

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Đc lp  T do  Hnh phúc

 

………(1), ngàythángnăm……

 

 

Đ NGH T CHC HI NGH THƯNG NIÊN, ĐI HI

CA T CHC TÔN GIÁO CƠ S

 

        

Kính gửi: (2) ………………………………………………………………… 

Tên tổ chức tôn giáo: ………………………….…...……..………………… 

Người đại diện:

Họ và tên: ………………………………..…………… Năm sinh ………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có) ……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….

 

Đ ngh t chc hi ngh thưng niên, đi hi vi ni dung sau:

 

Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………

Nội dung hội nghị, đại hội:………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………….

Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………………………

Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...……..

Dự kiến số lượng người tham dự: ………………………………………………..

Kèm theo đ ngh gm: chương trình t chc; báo cáo hot đng ca t chc tôn giáo cơ s.

 

 

 

                                  TM. T CHC TÔN GIÁO

                                (Ký, đóng du, ghi rõ h tên, chc v)

 

 

 

 

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội.

 

 

 

In / Sửa biểu mẫu