Mẫu B24        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

          

Kính gửi: (2)…………………………………………………………………….…

Tên tổ chức tôn giáo:……………………… ….…...……..……………………...

Người đại diện:

Họ và tên: ………………………………..……………Năm sinh………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ……………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng công trình chất lượng cao (Phụ lục 5)

 

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung sau:

 

Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………

Nội dung hội nghị, đại hội:………………………………………………………

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………….

Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………………………

Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...……..

Dự kiến số lượng người tham dự: ………………………………………………..

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.

>> Xem thêm:  Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng (Phụ lục 4)

 

 

 

 

                                  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi diễn ra hội nghị, đại hội. 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt (phụ lục 19)