(Ăn chưa no tức là còn đang ở tuổi ăn tuổi ngủ; lo chưa chín tức là lo nghĩ về công việc chưa được chín chắn).

Ăn chưa no lo chưa chín nghĩa là còn non trẻ, chưa đủ khôn lớn, trưởng thành, chín chắn trong công việc.

Ví dụ: "Bây giờ thấy con làm đội trưởng lão vừa mừng vừa lo. Con tiếng là lớn nhưng là lớn xác, con ăn chưa no lo chưa chín. (Báo Văn nghệ, 14-9-1973).

Ăn chưa no, lo chưa thấu có nghĩa như ăn chưa no lo chưa chín.

Ví dụ: "Thằng con, mẹ tưởng hắn ăn chưa no lo chưa thấu, té ra hắn đã biết". (Báo Văn nghệ, 16-6-972).

"Chỉ phải tội, nó còn nhỏ dại, ăn chưa no, lưa chưa thấu". (Hà Khánh Linh, Thúy).