1. Quy định về biệt phái công chức

Trong thời gian công tác biệt phái, công chức vẫn thuộc biên chế của cơ quan nơi người đó làm việc trước khi được cử đi công tác biệt phái và vẫn được hưởng mọi quyền lợi về nâng lương, đề bạt, thăng cấp, hưu trí của ngành nơi cử đi biệt phái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ biệt phái, công chức trở lại cơ quan cũ công tác. Thời gian công tác biệt phái được tính là thời gian công tác liên tục. Thời hạn cử biệt phái mỗi lần không quá 3 năm.

Việc cử biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp:

1) Do có nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc điều động công chức;

2) Do có những công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến. Cơ quan, tổ chức cử biệt phái công chức có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức biệt phái. Việc đánh giá công chức biệt phái do cơ quan sử dụng công chức thực hiện. Văn bản đánh giá công chức biệt phái được gửi về cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ cá nhân. Công chức được cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định chung của nhà nước.

Những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì được cơ quan có thẩm quyền bố trí, phân công công tác khác.

Biệt phái là việc cử công chức của cơ quan, đơn vị này đến làm việc có thời hạn ở cơ quan, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Công chức được biệt phái chịu sự phân công công tác của

Công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ chuyên môn nếu có nguyên vọng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện về kéo dài tuổi nghỉ hưu đối vói viên chức thì trước 3 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu cơ quan quản lí công chức ra quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lí để chuyển sang viên chức và thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định của pháp luật về viên chức.

Việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức được tiến hành khi:

1) Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức thực sự có nhu cầu;

2) Cán bộ, công chức tự nguyên và có đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc.

Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiêm trong các trường hợp: không đủ sức khỏe; không đủ năng lực, uy tín; theo yêu cầu nhiệm vụ và vì lý do khăc. Công chức được thôi việc trong các trường hợp: do sắp xếp tổ chức; theo nguyện vọng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý; do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Quy định về sử dụng cán bộ, công chức

Sau khi được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh trong cơ quan nhà nước, cán bộ có thể được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển hoặc miễn nhiêm căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch cán bộ trên cơ sở những điều kiện do pháp luật quy định. Sau khi được tuyển dụng, công chức được sử dụng dưới các hình thức: điều động, bổ nhiệm chức vụ (lãnh đạo, quản 10, luân chuyển, biệt phái và miễn nhiệm.

Điều động là việc chuyển cán bộ, công chức thuộc biên chế cơ quan, đơn vị này đến làm việc tại cơ quan, đơn vị khác. Việc hoặc vi phạm kỉ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị kỉ luật bằng hình thức cách chức; không đủ năng lực, uy tín để làm việc; vi phạm quy định của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ chính trị nội bộ.

Ngoài những hình thức sử dụng đã nêu trên, công chức còn được sử dụng thông qua 2 hình thức khác là bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lí và biệt phái.

Công chức có thể được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí trong thời hạn 5 năm căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lí. Những tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí là: đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản; ứong độ tuổi bổ nhiệm; có đủ sức khỏe; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Khi hết thời hạn bổ nhiệm, công chức lãnh đạo, quản lí được xem xét bổ nhiệm lại. Để được bổ nhiệm lại, công chức phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí; đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức lãnh đạo, quản lí đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiêm lại; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

3. Biệt phái viên chức là gì?

Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

4. Sự giống nhau giữa điều động và biệt phái công chức?

Bởi cùng tác động đến một đối tượng nên giữa điều động và biệt phái công chức có một số điểm giống nhau như:

- Đều áp dụng với công chức, được quy định chi tiết trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác;

- Được thuê nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng.

5. Quy định về biệt phái công chức?

Điều 37 Nghị định 24/2010/NĐ-CP hướng dẫn Biệt phái công chức như sau:

– Việc biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

+ Để thực hiện công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

– Thời hạn biệt phái công chức không quá 03 năm. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù, thời hạn biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Xem thêm: Viên chức có phải thực hiện biệt phái trong thời gian mang thai

– Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được biệt phái đến và vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái.

Theo đó, việc biệt phái công chức được thực hiện theo quy định trên. Nếu trong Quyết định biệt phái yêu cầu bạn phải chuyển từ công chức sang viên chức thì bạn phải thực hiện theo quyết định biệt phái. Nếu bạn xét thấy quyết định biệt phái không có căn cứ thì bạn có thể làm đơn gửi tới người ra quyết định biệt phái hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp để yêu cầu giải quyết.

2. Cách tính lương thêm giờ, thu nhập tăng thêm đối với công chức biệt phái

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là công chức nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định biệt phái có thời hạn sang làm ở một đơn vị dự án. Vậy các chế độ như làm thêm giờ, thu nhập tăng thêm của dự án được tính theo lương công chức đang được hưởng không. Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Căn cứ theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 nội dung liên quan đến biệt phái công chức phải đảm bảo:

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Thời hạn biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

+ Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

+ Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái.

+ Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

Điều 39. Chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

4. Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, theo quy định Công văn 62/BHXH-TCCB về chế độ, chính sách đối với CCVC được điều động, luân chuyển, biệt phái

1. Công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái

a) Công chức được điều động, luân chuyển được thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

b) Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến làm việc, công tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Như vậy, các chế độ chính sách vẫ áp dụng chung ngoài ra còn được hưởng chế độ ưu đãi nếu làm việc tại nơi có khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội.

Xem thêm: Biệt phái viên chức, điều kiện biệt phái viên chức