Các tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện nay

Hằng năm Nhà nước tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo cả trong và ngoài nước nhằm mục xây dựng Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

Việc đào tạo còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước. Vậy các tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện nay là gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để rõ hơn về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Thông tư số 10/2017/TT-BNV Quy định về đánh giá chấp lượng cán bộ, công chức, viên chức

1. Mục đích quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

- Là cơ sở pháp lý để đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Đánh giá chất lượng bồi dưỡng nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng.

- Đánh giá chất lượng bồi dưỡng nhằm cung cấp cho các cơ quan, tổ chức đánh giá, cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ những thông tin khách quan về thực trạng chất lượng bồi dưỡng. Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Các nội dung, tiêu chí, chỉ báo đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BNV, cụ thể như sau:

2. Tiêu chí về chương trình đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

Tiêu chí 1. Tính phù hợp của chương trình: thể hiện ở những đặc điểm sau:

- Sự phù hợp của chương trình với mục tiêu bồi dưỡng;

- Sự phù hợp của chương trình với học viên;

- Thời gian thực hiện chương trình.

Tiêu chí 2. Tính khoa học của chương trình: thể hiện ở hai đặc điểm là:

- Tính chính xác của nội dung chương trình;

- Tính cập nhật của nội dung chương trình.

Tiêu chí 3. Tính cân đối của chương trình: thể hiện ở 3 đặc điểm là:

- Tính cân đối giữa nội dung chương trình với thời gian khóa bồi dưỡng;

- Tính cân đối giữa các chuyên đề trong chương trình;

- Tính cân đối giữa nội dung lý thuyết và thực hành, thực tế.

Tiêu chí 4. Tính ứng dụng của chương trình: thể hiện ở 2 đặc điểm gồm có:

- Mức độ đáp ứng của chương trình với nhu cầu của học viên;

- Mức độ đáp ứng của chương trình với yêu cầu thực tiễn công việc của học viên.

Tiêu chí 5. Hình thức của chương trình: thể hiện ở 2 đặc điểm:

- Chương trình được trình bày khoa học;

- Sử dụng ngôn ngữ chính xác.

3.  Tiêu chí về Học viên tham gia chương trình bồi dưỡng, đào tạo

Đánh giá dựa trên Mục tiêu học tập của học viên:

- Mục tiêu học tập của học viên phù hợp với mục tiêu của khóa bồi dưỡng;

- Mục tiêu học tập phù hợp với với năng lực của học viên.

Đánh giá dựa trên Phương pháp học tập của học viên:

- Học viên có phương pháp học tập khoa học;

- Học viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu;

- Học viên vận dụng thực tiễn vào quá trình học tập;

- Học viên thể hiện sự sáng tạo trong quá trình học tập.

Đánh giá dựa trên Thái độ học tập của học viên

- Học viên chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu;

- Học viên tích cực học hỏi trong quá trình học tập, nghiên cứu;

- Học viên tham gia đầy đủ các hoạt động học tập;

- Học viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

4. Tiêu chí đánh giá về Giảng viên bồi dưỡng, đào tạo

Đánh giá dựa trên Kiến thức của giảng viên

- Kiến thức chuyên môn của giảng viên;

- Kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên.

Đánh giá dựa trên Phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của giảng viên

- Việc thực hiện các nội quy, quy định;

- Thái độ ứng xử với học viên.

Đánh giá dựa trên Trách nhiệm của giảng viên

- Hiểu rõ mục đích, yêu cầu của khóa bồi dưỡng;

- Biên soạn bài giảng phục vụ giảng dạy;

- Tư vấn, hỗ trợ hoạt động học tập cho học viên.

Đánh giá dựa trên Phương pháp giảng dạy của giảng viên

- Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy;

- Truyền đạt nội dung các chuyên đề;

- Mức độ liên hệ bài học với thực tiễn;

- Việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ giảng dạy;

- Việc hướng dẫn học viên đi thực tế, viết bài thu hoạch, làm tiểu luận, đề án.

Đánh giá dựa trên Phương pháp kiểm tra, đánh giá của giảng viên

- Việc áp dụng phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá;

- Lựa chọn nội dung thi, kiểm tra phù hợp với nội dung học;

- Việc thực hiện chính xác, khách quan trong kiểm tra, đánh giá;

- Việc phản hồi kịp thời về kết quả kiểm tra, đánh giá.

5. Tiêu chí đánh giá Cơ sở vật chất phục vụ cho việc bồi dưỡng, đào tạo học viên

Đánh giá dựa trên Phòng học, chất lượng phòng học

- Diện tích phòng học;

- Chất lượng trang thiết bị trong phòng học;

- Hiệu quả sử dụng các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

Đánh giá dựa trên Nguồn học liệu

- Đảm bảo số lượng, chất lượng tài liệu học tập phù hợp phục vụ khóa bồi dưỡng;

- Việc cập nhật tài liệu.

Đánh giá dựa trên Công nghệ thông tin

- Việc khai thác hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử của đơn vị tổ chức bồi dưỡng;

- Việc sử dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu;

- Cập nhật các phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

6. Khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thứ nhất: Xác định nhu cầu, mục tiêu bồi dưỡng: gồm 2 tiêu chí:

- Nhu cầu bồi dưỡng được xác định rõ ràng;

- Mục tiêu khóa bồi dưỡng được xác định rõ ràng.

Thứ 2: Xác định Hình thức tổ chức bồi dưỡng: gồm 3 tiêu chí là:

- Hình thức bồi dưỡng phù hợp với nội dung bồi dưỡng;

- Hình thức bồi dưỡng phù hợp với đối tượng bồi dưỡng;

- Hình thức bồi dưỡng phù hợp với với thời gian bồi dưỡng.

Thứ 3. Xác định Chương trình bồi dưỡng gồm 2 tiêu chí là:

- Chương trình được cập nhật;

- Các bên liên quan được lấy ý kiến phản hồi về chương trình.

Thứ 4. Giảng viên gồm 3 tiêu chí là:

- Trình độ chuyên môn của giảng viên đáp ứng yêu cầu khóa bồi dưỡng;

- Giảng viên áp dụng kinh nghiệm thực tiễn vào chuyên đề giảng dạy;

- Giảng viên sử dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp;

d) Giảng viên sử dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp.

Thứ 5. Học viên gồm các tiêu chí sau:

- Học viên phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu;

- Học viên phát huy tính sáng tạo trong quá trình học tập;

- Học viên thực hiện tốt nội quy khóa bồi dưỡng.

Thứ 6. Cơ sở vật chất và trang thiết bị theo các tiêu chí:

- Tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ;

- Phòng học và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.

Thứ 7. Các hoạt động hỗ trợ học viên gồm có:

- Hoạt động thực tế đáp ứng yêu cầu của chương trình;

- Học viên được phản hồi kịp thời và giải quyết thỏa đáng các yêu cầu hợp lý.

Thứ 8. Hoạt động kiểm tra, đánh giá

- Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp;

- Hoạt động kiểm tra, đánh giá khách quan, chính xác, kịp thời.

Thứ 9. Tổ chức thực hiện

- Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng được xây dựng rõ ràng, đầy đủ;

- Đảm bảo số lượng và chất lượng giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng;

- Thời gian bồi dưỡng được lựa chọn phù hợp;

- Thực hiện đầy đủ việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng;

- Công tác phục vụ hậu cần tổ chức khóa bồi dưỡng.

7. Đánh giá Hiệu quả sau bồi dưỡng

Thứ nhất: Về Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá 2 tiêu chí là:

- Kiến thức chuyên môn; Sau khóa đào tạo học viên nắm bắt kiến thức chuyên môn như thế nào? có bảng xếp loại cho từng học viên.

- Kiến thức nghiệp vụ, tương tự kiến thức về chuyên môn, cần có thang điểm đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng đối với phần kiến thức nghiệp vụ, chuyên ngành.

Thứ 2. Kỹ năng sau khóa đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá dựa trên hai tiêu chí:

- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề được nâng lên.

Thứ 3. Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức sau bồi dưỡng

- Tính chủ động, tích cực trong công việc;

- Tính trách nhiệm trong công việc;

- Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

8. Công cụ, lựa chọn nội dung và mức độ đánh giá như thế nào?

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Sử dụng công cụ là Phiếu đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (tham khảo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV .

- Lựa chọn nội dung đánh giá

a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu chủ động lựa chọn nội dung đánh giá đối với các khóa bồi dưỡng cụ thể. Hàng năm, bảo đảm ít nhất 20% khóa bồi dưỡng được đánh giá theo các tiêu chí: "Tiêu chí về chương trình đào tạo;  Tiêu chí về Học viên tham gia; Tiêu chí đánh giá về Giảng viên và tiêu chí về Cơ sở vật chất" ; 10% khóa bồi dưỡng được đánh giá theo quy định về "Khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức" và 01 khóa bồi dưỡng theo ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức hoặc theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được đánh giá theo quy định về Đánh giá Hiệu quả sau bồi dưỡng

b) Cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tùy theo mục đích đánh giá có thể lựa chọn thực hiện 01 hoặc một số nội dung theo quy định tại Chương II Thông tư Thông tư số 10/2017/TT-BNV .

c) Cơ quan đánh giá độc lập thực hiện đánh giá các nội dung theo đặt hàng của cơ quan có thẩm quyền.

- Mức độ đánh giá là Từ 1 đến 10.

MK LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

Trên đây là nội dung Luật Minh Khuê đã sưu tầm và biên soạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

5 sao của 1 đánh giá

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày