Chi phí di chuyển (Shifting charge) là chi phí phải trả cho việc dịch chuyển tàu từ nơi này đến nơi khác trong phạm vi cảng. Ví dụ, từ khu neo đậu vào cầu cảng hoặc từ cầu này sang cầu khác.